محمدعلی الستی با اشاره به نقش تلویزیون در مقابله با شیوع ویروس کرونا تأکید کرد که ماندن در خانه باید توسط این رسانه دلپذیر شود و رسانه ملی باید الگوی پرنده در قفس را در این شرایط برای مردم به الگوی ماهی در آب تغییر دهد….

محمدعلی الستی با اشاره به نقش تلویزیون در مقابله با شیوع ویروس کرونا تأکید کرد که ماندن در خانه باید توسط این رسانه دلپذیر شود و رسانه ملی باید الگوی پرنده در قفس را در این شرایط برای مردم به الگوی ماهی در آب تغییر دهد.