براثر سیل روز گذشته۵۰ راس گوسفند و۴۰ قطعه طیور در منطقه حصن وحشیش شهرستان زرند تلف شد.

براثر سیل روز گذشته۵۰ راس گوسفند و۴۰ قطعه طیور در منطقه حصن وحشیش شهرستان زرند تلف شد.