طوفان شدید در آمریکا باعث شده که بیش از ۲۵ نفر جان خود را از دست بدهند.

طوفان شدید در آمریکا باعث شده که بیش از ۲۵ نفر جان خود را از دست بدهند.