در اثر زلزله صبح امروز در جنوب ترکیه، بازیکنان تیم قهرمان‌مارش زیر آوار ماندند.

در اثر زلزله صبح امروز در جنوب ترکیه، بازیکنان تیم قهرمان‌مارش زیر آوار ماندند.