تلاوت صفحه سیصد و هفتادم «سوره الشعراء» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.

تلاوت صفحه سیصد و هفتادم «سوره الشعراء» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.