تلاوت صفحه سیصد و شصت و ششم «سوره الفرقان» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.

تلاوت صفحه سیصد و شصت و ششم «سوره الفرقان» را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنوید.