اردوگاه پر ازدحام «موریا» در اوایل ماه سپتامبر به دلیل آتش سوزی مهیب ویران شد و تقریباً ۱۳ هزار مهاجر را مجبور به ترک این اردوگاه کرد.

اردوگاه پر ازدحام «موریا» در اوایل ماه سپتامبر به دلیل آتش سوزی مهیب ویران شد و تقریباً ۱۳ هزار مهاجر را مجبور به ترک این اردوگاه کرد.