با عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای، این بستر نهادی را برای روسیه فراهم می کند تا روابط عمیق چین با ایران را زیر نظر بگیرد.

با عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای، این بستر نهادی را برای روسیه فراهم می کند تا روابط عمیق چین با ایران را زیر نظر بگیرد.