ایده‌ای عجیب و غریب که با واکنش‌های زیادی در شبکه‌های اجتماعی مواجه شده و حتی منجر به پس گرفتن ۵ امضای نمایندگان موافق با طرح منجر گردید. اتفاقی که افزون بر آن، نامه نگاری وزارت میراث با مجلس برای خروج این طرح از دستور کار را هم شاهد هستیم و حتی شکل گی…

ایده‌ای عجیب و غریب که با واکنش‌های زیادی در شبکه‌های اجتماعی مواجه شده و حتی منجر به پس گرفتن ۵ امضای نمایندگان موافق با طرح منجر گردید. اتفاقی که افزون بر آن، نامه نگاری وزارت میراث با مجلس برای خروج این طرح از دستور کار را هم شاهد هستیم و حتی شکل گیری کارزاری که روز گذشته ۲۴ هزار امضا پای آن درج شد، بلکه مجلس پا در این مسیر نگذارد.