آتش سوزی در اورگان که چندین روز است ادامه دارد باعث شده تا تمام نیرو‌های آتش نشانی چندین روز بدون استراحت به کار مهار آتش بپردازند.

آتش سوزی در اورگان که چندین روز است ادامه دارد باعث شده تا تمام نیرو‌های آتش نشانی چندین روز بدون استراحت به کار مهار آتش بپردازند.