اسرائیل و مصر علیه برنامه هسته ای ایران گفت وگو کردند.

اسرائیل و مصر علیه برنامه هسته ای ایران گفت وگو کردند.