رئیس دومای روسیه گفت: تلاش آمریکا برای استفاده از سازمان ملل برای اهداف خود، بحران های جدیدی بوجود خواهد آورد.

رئیس دومای روسیه گفت: تلاش آمریکا برای استفاده از سازمان ملل برای اهداف خود، بحران های جدیدی بوجود خواهد آورد.