رضا شاهرودی: وضعیت نامناسبت زمین می تواند به پرسپولیس مقابل النصر کمک کند!

رضا شاهرودی: وضعیت نامناسبت زمین می تواند به پرسپولیس مقابل النصر کمک کند!