وزیر ورزش و جوانان از فعالیت ها و برنامه های ورزش در خانه در مقابله با شیوع کرونا تقدیر کرد.

وزیر ورزش و جوانان از فعالیت ها و برنامه های ورزش در خانه در مقابله با شیوع کرونا تقدیر کرد.