تقدیر نابغه البرزی ازبرقراری امنیت در شهر اندیشه
تقدیر نابغه البرزی ازبرقراری امنیت در شهر اندیشه

شهریاریها : سارینابابایی نابغه البرزی ،که پدرایشان دراندیشه مشغول خدمت است،از ایجاد امنیت وانضباط شهری ،درشهراندیشه ازمسولین دربرقراری این انضباط وامنیت ،تقدیر کرد.این نویسنده ۹ساله وحافظ قرآن به زبان انگلیسی،ازمقایسه شهر اندیشه به دیگر مناطق استان وکشور ،بااحساسات کودکانه خود اعلام کرد،حاضرم همیشه با پدرم برای ،گذراندن اوقات فراغت به اندیشه ،بیایم. سارینابابایی،درادامه میگوید،برای ایجاد […]

۲۵۰۲٫inddشهریاریها : سارینابابایی نابغه البرزی ،که پدرایشان دراندیشه مشغول خدمت است،از ایجاد امنیت وانضباط شهری ،درشهراندیشه ازمسولین دربرقراری این انضباط وامنیت ،تقدیر کرد.این نویسنده ۹ساله وحافظ قرآن به زبان انگلیسی،ازمقایسه شهر اندیشه به دیگر مناطق استان وکشور ،بااحساسات کودکانه خود اعلام کرد،حاضرم همیشه با پدرم برای ،گذراندن اوقات فراغت به اندیشه ،بیایم.
سارینابابایی،درادامه میگوید،برای ایجاد محیطی امن برای همه ومخصوصا دانش آموزان،خود ماهم مسولیت داریم،وافزود که ،ایجادحس مسولیت پذیری باید ازهمان دوران کودکی در بچه ها ایجادشود،ودرادامه افزود امید وارم شهروندان اندیشه ،درنگهداری وبهتر شدن امنیت وبرقرای نظم وامنیت ،تلاششان رابیشتر کند
درپایان این نابغه البرزی از رییس پلیس اندیشه وشهردار واعضای شورای شهراندیشه تشکر کرد.