رهبر معظم انقلاب اسلامی پس از مطالعه‌ رمان «پس از بیست سال» نوشته‌ «سلمان کدیور»، از وی تقدیر کردند.

رهبر معظم انقلاب اسلامی پس از مطالعه‌ رمان «پس از بیست سال» نوشته‌ «سلمان کدیور»، از وی تقدیر کردند.