درآمدهای حاصل از فروش نفت، میعانات گازی، خالص گاز صادراتی و فروش فرآورده‌های نفتی در طی ۱۰ ماهه گذشته در مقایسه با ۱۰ ماهه سال قبل ۴۰ درصد افزایش داشته است. در حوزه میعانات گازی بیش از ۷۰ میلیون بشکه در این مدت فروش و وصول درآمد صورت گرفته ، با توجه …

درآمدهای حاصل از فروش نفت، میعانات گازی، خالص گاز صادراتی و فروش فرآورده‌های نفتی در طی ۱۰ ماهه گذشته در مقایسه با ۱۰ ماهه سال قبل ۴۰ درصد افزایش داشته است. در حوزه میعانات گازی بیش از ۷۰ میلیون بشکه در این مدت فروش و وصول درآمد صورت گرفته ، با توجه به ارقام فروش نفت و میعانات گازی و خالص گاز صادراتی پیش بینی شده از این محل در بودجه سال ۱۴۰۱ تا پایان سال تحقق می‌یابد.