آن قدر که هواداران فوتبال و حتی رسانه ها و کارشناسان فن به کریستیانو رونالدو پرداختند از سادیو مانه حرفی نزدند!

آن قدر که هواداران فوتبال و حتی رسانه ها و کارشناسان فن به کریستیانو رونالدو پرداختند از سادیو مانه حرفی نزدند!