تامین 100 میلیارد تومان اعتبار جهت تجهیز مطب پزشکان کشور

تامین 100 میلیارد تومان اعتبار جهت تجهیز مطب پزشکان کشور