اعضای شورای شهر تهران با رای اکثریت خود به تغییر نام خیابان صنایع به نام شهید محسن فخری‌زاده رای مثبت دادند.

اعضای شورای شهر تهران با رای اکثریت خود به تغییر نام خیابان صنایع به نام شهید محسن فخری‌زاده رای مثبت دادند.