تغییر مکان کانکس انتقال خون میدان شهدای گمنام شهریار

شهریار- کانکس انتقال خون میدان شهدای گمنام شهریار به محل جدید واقع در ورودی شهرک اداری جنب سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی منتقل خواهد شد

به گزارش شهریاریها ، نشست جابجایی کانکس انتقال خون میدان شهدای گمنام شهریار به محل جدید واقع در ورودی شهرک اداری جنب سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی برابر مصوبه شماره ۱۲۲۵مورخ ۹۹/۹/۲۶ شورای اسلامی شهر شهریار به ریاست مهندس طاهری فرماندار شهرستان شهریار ،مهندس کاویانی شهردار شهریار ،دکتر مهدی زاده ریاست سازمان انتقال خون استان تهران و صادقی رئیس سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری شهریار در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار و مقرر شد با تعامل و همکاری شهرداری شهریار و سازمان انتقال خون ،محل جدید استقرار تجهیز شده و مقدمات جابجایی کانکس میدان شهدای گمنام شهریار فراهم شود.