در آینده‌ای نزدیک محل ساختمان باشگاه پرسپولیس تغییر خواهد کرد.

در آینده‌ای نزدیک محل ساختمان باشگاه پرسپولیس تغییر خواهد کرد.