جابرانصاری، مدیر عامل شهر جدید پردیس با تاکید بر اینکه فروش عرصه مسکن مهر اختیاری است و هر سه ماه یک بار دولت قیمت آنرا اعلام می کند گفت: واحدهای مسکن مهر باقیمانده در پردیس را با سرعت تکمیل می کنیم….

جابرانصاری، مدیر عامل شهر جدید پردیس با تاکید بر اینکه فروش عرصه مسکن مهر اختیاری است و هر سه ماه یک بار دولت قیمت آنرا اعلام می کند گفت: واحدهای مسکن مهر باقیمانده در پردیس را با سرعت تکمیل می کنیم.