شهر شنزن چین در طول 39 سال تغییرات بسیاری را تجربه کرده است.

شهر شنزن چین در طول 39 سال تغییرات بسیاری را تجربه کرده است.