اکوایران: روند بررسی پرونده های ثبت سفارش وزارت جهاد کشاورزی تغییر کرد؛ براساس طرح جدید شرط سابقه سیستمی شدن بررسی سقف اعتباری واردات، برای تعرفه‌های وزارت جهاد کشاورزی حدف شد….

اکوایران: روند بررسی پرونده های ثبت سفارش وزارت جهاد کشاورزی تغییر کرد؛ براساس طرح جدید شرط سابقه سیستمی شدن بررسی سقف اعتباری واردات، برای تعرفه‌های وزارت جهاد کشاورزی حدف شد.