بدل شدن چهارباغ به پیاده راه تاکنون فقط در حد زیرساخت بوده است و آماده سازی نهایی به پایان نرسیده است.

بدل شدن چهارباغ به پیاده راه تاکنون فقط در حد زیرساخت بوده است و آماده سازی نهایی به پایان نرسیده است.