سکوهای ورزشگاه آزادی امروز به شکل ویژه‌ای آرایش شده است.

سکوهای ورزشگاه آزادی امروز به شکل ویژه‌ای آرایش شده است.