اقتصادنیوز: ساعت اجرای طرح ترافیک از اول مهرماه تغییر کرده و با توجه به اینکه اولین روز مهر تعطیل بود، لذا اجرای ساعات جدید طرح از روز شنبه دوم مهر اعمال خواهد شد….

اقتصادنیوز: ساعت اجرای طرح ترافیک از اول مهرماه تغییر کرده و با توجه به اینکه اولین روز مهر تعطیل بود، لذا اجرای ساعات جدید طرح از روز شنبه دوم مهر اعمال خواهد شد.