مجمع عمومی شرکت هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان تقسیم مبلغ یک هزار و ۷ ریال سود خالص هر سهم و ۹۵۰ ریال سود نقدی برای هر سهم این شرکت را در مجمع به تصویب رساند….

مجمع عمومی شرکت هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان تقسیم مبلغ یک هزار و ۷ ریال سود خالص هر سهم و ۹۵۰ ریال سود نقدی برای هر سهم این شرکت را در مجمع به تصویب رساند.