اعضای کمیته‌های کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تعیین شدند.

اعضای کمیته‌های کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تعیین شدند.