زمان برگزاری آزمون دفتریاری اسناد رسمی به تعویق افتاد.

زمان برگزاری آزمون دفتریاری اسناد رسمی به تعویق افتاد.