جوزف بورل گفت: تعهد داده ام برجام را حفظ کنم.

جوزف بورل گفت: تعهد داده ام برجام را حفظ کنم.