رییس اداره سنجش مهارت و صلاحیت حرفه ای اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خوزستان از تعلیق تمامی آزمون های نهایی کتبی، الکترونیکی، هماهنگ و تفاهم نامه(صنعت ساختمان، قالیبافان و صنایع دستی) تا اطلاع ثانوی خبر داد….

رییس اداره سنجش مهارت و صلاحیت حرفه ای اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خوزستان از تعلیق تمامی آزمون های نهایی کتبی، الکترونیکی، هماهنگ و تفاهم نامه(صنعت ساختمان، قالیبافان و صنایع دستی) تا اطلاع ثانوی خبر داد.