پارک‌های غزه در ایام کرونا تعطیل است تا از انتشار این بیماری جلوگیری کند.

پارک‌های غزه در ایام کرونا تعطیل است تا از انتشار این بیماری جلوگیری کند.