این روزها در آستانه بازگشایی مدارس بحث آموزش حضوری یا غیر حضوری دانش‌آموزان از سوی کارشناسان تعلیم و تربیت مطرح می‌شود.

این روزها در آستانه بازگشایی مدارس بحث آموزش حضوری یا غیر حضوری دانش‌آموزان از سوی کارشناسان تعلیم و تربیت مطرح می‌شود.