تمامی مدارس آذربایجان غربی فردا تعطیل است.

تمامی مدارس آذربایجان غربی فردا تعطیل است.