ادارات و دستگاه‌های اجرایی شهرستان های آبادان و خرمشهر یکشنبه پنجم تیرماه تعطیل اعلام شد.

ادارات و دستگاه‌های اجرایی شهرستان های آبادان و خرمشهر یکشنبه پنجم تیرماه تعطیل اعلام شد.