اسکاتلند طرح کاهش روزهای کاری به چهار روز را از اول پاییز آغاز می‌کند که حلقه اصلی آن افزایش بهره‌وری است. آیا افزایش تعطیلات در ایران هم مفید است؟…

اسکاتلند طرح کاهش روزهای کاری به چهار روز را از اول پاییز آغاز می‌کند که حلقه اصلی آن افزایش بهره‌وری است. آیا افزایش تعطیلات در ایران هم مفید است؟