نماینده موافق وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی گفت: شجاعت در تصمیم گیری خصوصا در موضوع فتنه از نقاط مثبت ضرغامی است.

نماینده موافق وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی گفت: شجاعت در تصمیم گیری خصوصا در موضوع فتنه از نقاط مثبت ضرغامی است.