استاندار تهران: ساختمان‌هایی که استحکام کافی ندارند باید تخلیه و تخریب شوند و بقیه ساختمان‌ها نیز نیازمند استحکام‌بخشی هستند.

استاندار تهران: ساختمان‌هایی که استحکام کافی ندارند باید تخلیه و تخریب شوند و بقیه ساختمان‌ها نیز نیازمند استحکام‌بخشی هستند.