تعداد موارد ثبت شده ابتلا به ویروس کرونا ویروس در انگلیس از ۴۰۰ هزار نفر گذشته است.

تعداد موارد ثبت شده ابتلا به ویروس کرونا ویروس در انگلیس از ۴۰۰ هزار نفر گذشته است.