فرماندهی عملیات مشترک عراق تعداد عناصر داعش موجود در این کشور را اعلام کرد.

فرماندهی عملیات مشترک عراق تعداد عناصر داعش موجود در این کشور را اعلام کرد.