کتایون ریاحی با انتشار عکسی از زیبایی بی عیب و نقصش اینستاگرام خود را بروز کرد .

کتایون ریاحی با انتشار عکسی از زیبایی بی عیب و نقصش اینستاگرام خود را بروز کرد .