محمدرضا باهنر دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین با اشاره به موافقت رهبر انقلاب با پیشنهاد رئیس قوه‌قضائیه مبنی بر عفو و تخفیف مجازات گسترده متهمان و محکومان اغتشاشات اخیر، گفت: اقدامی که قوه قضاییه کرد و درخواستی که از مقام معظم رهبری داشت در رابطه با عفو ز…

محمدرضا باهنر دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین با اشاره به موافقت رهبر انقلاب با پیشنهاد رئیس قوه‌قضائیه مبنی بر عفو و تخفیف مجازات گسترده متهمان و محکومان اغتشاشات اخیر، گفت: اقدامی که قوه قضاییه کرد و درخواستی که از مقام معظم رهبری داشت در رابطه با عفو زندانیان حوادث اخیر که عده‌ کثیری از کسانی که در اغتشاشات اخیر بازداشت شده بودند، عفو عمومی بشوند یک تصمیم انقلابی و بسیار خوب بود.