زمانی که عرضه و تقاضا در قیمت و مقدار به تعادل برسد و خریدار و فروشنده نسبت به معامله صورت گرفته احساس رضایت داشته باشند، به این وضعیت تعادل پایدار گویند….

زمانی که عرضه و تقاضا در قیمت و مقدار به تعادل برسد و خریدار و فروشنده نسبت به معامله صورت گرفته احساس رضایت داشته باشند، به این وضعیت تعادل پایدار گویند.