کمیته هماهنگی حمایت از مشروعیت و محافظت از سازمان های دولتی طی بیانیه ای از تمامی طیف های مردم عراق دعوت کرد تا عصر فردا در منطقه الخضراء بغداد به تظاهرات مسالمت آمیز بپردازند….

کمیته هماهنگی حمایت از مشروعیت و محافظت از سازمان های دولتی طی بیانیه ای از تمامی طیف های مردم عراق دعوت کرد تا عصر فردا در منطقه الخضراء بغداد به تظاهرات مسالمت آمیز بپردازند.