به مناسبت روز نکبت شهر‌های مختلف جهان شاهد برگزاری تظاهرات در حمایت از فلسطینی‌ها بود.

به مناسبت روز نکبت شهر‌های مختلف جهان شاهد برگزاری تظاهرات در حمایت از فلسطینی‌ها بود.