در پی درگیری صدها نفر از فعالان ضد ساختار حاکم در مرکز لندن با پلیس، 8 مامور زخمی شدند.

در پی درگیری صدها نفر از فعالان ضد ساختار حاکم در مرکز لندن با پلیس، 8 مامور زخمی شدند.