بر اثر خروج قطار همدان به مشهد از ریل ۴۰ نفر مصدوم شدند.

بر اثر خروج قطار همدان به مشهد از ریل ۴۰ نفر مصدوم شدند.