محمدعلی ابطحی درباره تصویری قدیمی که از سیدابراهیم رئیسی منتشر کرد، نوشت: این عکس آقای رییسی در یکی از جلسات فوق الاشاره است. عضو فعال آن جلسه بود. چه‌خوب شد آقای رییسی پیر شد و نسبتا خوشگل شد….

محمدعلی ابطحی درباره تصویری قدیمی که از سیدابراهیم رئیسی منتشر کرد، نوشت: این عکس آقای رییسی در یکی از جلسات فوق الاشاره است. عضو فعال آن جلسه بود. چه‌خوب شد آقای رییسی پیر شد و نسبتا خوشگل شد.